Design Kioski privaatsuspoliitika

Design Kioski andmekaitsetingimused
Vastutav töötleja: OÜ ELKE Mööbel, registrikood: 10460748, aadress: Järve 2, 11314 Tallinn, e-post: info@designkiosk.ee, telefon: 661 7320

Design Kioski www.designkiosk.ee veebilehel oleva ostukeskkonna opereerijana hindab OÜ ELKE Mööbel kõrgelt Teie privaatsust ja annab käesolevaga Teile ülevaate sellest, kuidas ELKE Mööbel Teie isikuandmeid töötleb. Kui Teil tekib pärast alljärgneva ülevaatega tutvumist täiendavaid küsimusi seonduvalt ELKE Mööbli poolt Teie isikuandmete töötlemisega, siis võtke julgelt ühendust e-posti teel aadressidel info@designkiosk.ee või tallinn@elkemoobel.ee.

Isikuandmete töötlemise eesmärk:
ELKE Mööbel töötleb Teie isikuandmeid järgides eesmärgi piirangut. See tähendab, et ELKE Mööbel kogub isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle kogutud andmeid viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on järgmised: toodete müük, transport ja paigaldus; kliendisuhete haldamine ning arendamine, sh lojaalsusprogrammi viljelemine; koostöösuhete hoidmine ja arendamine; pretensioonide lahendamine; otseturundus ning muu turunduslik tegevus, sh reklaami ning pakkumiste edastamine ja veebianalüüsi teostamine; infoturvalisuse tagamine; arhiveerimine; seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus:
ELKE Mööbel järgib isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse põhimõtet. See tähendab, et ELKE Mööbel töötleb isikuandmeid juhul, kui töötlemiseks on õiguslik alus. ELKE Mööbel töötleb Teie isikuandmeid tuginedes ühele või mitmele järgnevatest õiguslikest alustest: lepingu täitmine; ELKE Mööbli õigustatud huvi; seadusest tuleneva kohustuse täitmine; Teie nõusolek.

Lepingu täitmiseks on ELKE Mööblil vajalik Teie isikuandmeid töödelda. Pidades silmas eesmärki töödelda isikuandmeid vaid vajalikus mahus, töötleme just neid isikuandmeid, mida konkreetse lepingu täitmiseks on vaja.

ELKE Mööbel töötleb isikuandmeid ka õigustatud huvi alusel. ELKE Mööbli õigustatud huviks on ennekõike oma teeninduse, toote valiku ja toodete, lojaalsusprogrammi, e-keskkonna ning nii kliendi- kui ka koostöösuhete parendamine ja arendamine. Ühtlasi on vajalik lahendada teenuse osutamisest tõusetunud vaidluseid ning esitatud pretensioone. Õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemisel peab ELKE Mööbel silmas minimaalsuse põhimõtet, mis tähendab, et ELKE Mööbel töötleb vaid asjakohaseid isikuandmeid, lähtudes konkreetsest töötlemise eesmärgist.

ELKE Mööbel peab Teie isikuandmeid töötlema ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. See tähendab seda, et Teie isikuandmete töötlemine ei ole mitte ELKE Mööbli soov, vaid kohustus, mis tuleneb otse mõnest Eesti Vabariigis kehtivast õigusaktist.

Teie nõusolekul töötleb ELKE Mööbel samuti isikuandmeid. Eelnevat peamiselt otseturunduse ning turunduse, kliendi-, koostöösuhete ja lojaalsusprogrammi haldamise eesmärgil. ELKE Mööbel rõhutab siinkohal, et Teil on alati võimalik oma nõusolek tagasi võtta. Sellisel juhul ELKE Mööbel ei töötle edaspidi isikuandmeid Teie nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat toimet. Seega ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine eelnevalt tehtud töötlemise seaduslikkust.

Isikuandmete liigid:
ELKE Mööbel on kaardistanud isikuandmed, mida ülal nimetatud eesmärkidel ning kirjeldatud õiguslikel alustel ELKE Mööbli poolt töödeldakse. Sellisteks isikuandmeteks on näiteks: nimi; sugu; isikukood; e-post; kontaktaadress; tarne aadress; telefon; ostuajalugu; pangakonto number; teave makseviiside kohta; lojaalsusprogrammis osalemise huvi määratlus; tellimuse teave; teave turundusüritusel osalemise kohta; sotsiaalmeedia konto ja sotsiaalmeedia kasutamise andmed, mida isik on avaldanud; isiku foto ja fotol olevad objektid ning tooted; Design Kioski kodulehe liikumise statistika; eriliigilised isikuandmed, mille kogumine ei ole ELKE Mööbli eesmärk, kuid millest ELKE Mööbel võib teadlikuks saada kliendi- või koostöösuhte raames; muud isikuandmed, mida ELKE Mööbel eesmärgipäraselt ei kogu, kuid mis võivad ELKE Mööbelile erinevate suhtlusviiside kaudu teatavaks saada.

Isikuandmete päritolu:
Ülal kirjeldatud isikuandmeid saame erinevatel seaduslikel viisidel. Saame andmeid Teilt kui andmesubjektilt endalt; Teie tööandjalt või teenusepakkujalt või koostööpartnerilt; avalikest allikatest nagu näiteks äriregister, kinnistusraamat.

Vastuvõtjate kategooriad:
Lisaks ELKE Mööblile võivad Teie isikuandmeid, mida vastutava töötlejana töötleb ELKE Mööbel, töödelda ka ELKE Mööbli volitatud töötlejad. Sellisteks isikuteks on peamiselt ELKE Mööbli tegevust toetavate teenuste pakkujad, kellega ELKE Mööbel on sõlminud andmetöötluslepingud. Sellisteks teenusteks on: e-posti, kodulehe ja serveri haldus; tarkvaraarendus ja kliendihalduse- ning müügitarkvara pakkumine; IT tugi; turundus; raamatupidamine; transport ning kuller; inkasso; juriidiline nõustamine; pangandus; telekom; fotograafia; kodulehe liikluse monitooring; arhitekti ja kujundaja teenused. ELKE Mööbel edastab Design Kioski www.designkiosk.ee veebilehel olevas ostukeskkonnas sooritatud maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed sõltuvalt valitud makseviisist volitatud töötleja Maksekeskus AS-le või Esto AS-le.

Lisaks eelnevale on ELKE Mööbel kohustatud teatavatel juhtudel Teie andmeid edastama riiklikele registritele ning andmekogudele ja riiklikele asutustele.

Ühtlasi annab ELKE Mööbel teada, et turunduse ning statistiliste eesmärkide täitmiseks monitoorib ELKE Mööbli veebilehel toimuvat liiklust kolmas isik ning seega võib kodulehel olla viiteid kolmandate isikute lehtedele (Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel), millisele tegevusele kohalduvad juba nende konkreetsete isikute andmekaitsetingimused.

Isikuandmete säilitamise ajavahemik:
ELKE Mööbel järgib oma tegevuses säilitamise piirangu põhimõtet. See tähendab, et ELKE Mööbel säilitab Teie isikuandmeid vaid seni, kuni see on õiguslikult põhjendatud. ELKE Mööbel säilitab Teie isikuandmeid lähtuvalt nende töötlemise eesmärgist ning õiguslikust alusest. Võttes arvesse nii erinevatest suhtevormidest kui ka õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning nõudeid isikuandmete säilitamisele, ei ole võimalik ammendavalt loetleda isikuandmete säilitamise ajavahemikke. Eelnevale vaatamata toob ELKE Mööbel siinkohal siiski näited isikuandmete säilitamise ajavahemikest, mida ei saa käsitleda ammendava loeteluna: lepingu täitmisega, sh lepingueelsete läbirääkimistega seotud andmed – kuni 10 aastat; õigustatud huvi alusel töödeldud isikuandmed – kuni 10 aastat või teenusest, teabest loobumise soovi või põhjendatud kustutamise nõude avaldamiseni; nõusoleku alusel töödeldud isikuandmed – kuni 10 aastat, võttes arvesse ka nõusoleku kehtivust; seadusest tuleneval alusel töödeldud isikuandmed, sh finantsandmed – kuni 7 aastat.

Andmesubjekti õigused:
Selleks, et tagada Teie isikuandmete töötlemise läbipaistvus ning õiguspärasus, teavitab ELKE Mööbel Teid käesolevaga Teie õigustest seonduvalt isikuandmete töötlemisega ELKE Mööbli poolt. Teil on õigus taotleda ELKE Mööblilt juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele. Samuti on Teil õigus taotleda ELKE Mööblilt isikuandmete parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks eelnevale on Teil õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele. Kõiki nimetatud õiguseid saate kasutada lähtudes asjakohases regulatsioonis sätestatud tingimustest. Lisaks eelnevale saate oma õiguste kaitseks pöörduda Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.